Prospekt deweloperski to dokument, który deweloper ma obowiązek sporządzić przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań. Jest integralną częścią umowy deweloperskiej. Przygotowanie dokumentu ma na celu dostarczenie rzetelnych informacji o inwestycji potencjalnemu klientowi, tak, by mógł o podjąć racjonalną i świadomą decyzję zakupową. Deweloperowi, który nie przygotuje prospektu, lub poda w nim nieprawdziwe dane, grożą wysokie kary, a jego klienci mają prawo odstąpić od umowy.

Co warto wiedzieć o prospekcie?

Deweloper ma obowiązek dostarczyć prospekt bezpłatnie, nie może także przed jego przekazaniem zażądać np. wpłaty zaliczki ani podpisania umowy rezerwacyjnej. Teoretycznie dokument powinien być przekazany na trwałym nośniku, jednak zwyczajowo klientom wystarcza przesłanie prospektu pocztą elektroniczną. Co ważne, prospekt ma być częścią ewentualnej przyszłej umowy deweloperskiej, nie może więc być sprzeczny ze stanem faktycznym. Powinien być zaopatrzony datą. Jeśli w trakcie budowy okaże się, że konieczne jest nasienie zmian w projekcie, muszą one trafić też do prospektu, a deweloper musi poinformować potencjalnego klienta o zmianach i przesłać mu nową wersję dokumentu, lub aneks do starej wersji.

Co powinno znaleźć się w prospekcie?

Osoby, które kupują nowe mieszkania, powinny otrzymać prospekt składający się z dwóch części: ogólnej i indywidualnej. Część ogólna to część identyczna dla całego przedsięwzięcia deweloperskiego. W niej muszą znaleźć się informacje dotyczące dewelopera i jego doświadczenia, informacje o całym budynku, a także informacje o planowanych inwestycjach w promieniu 1 km. Część indywidualna dotyczy danych konkretnego lokalu (lub domu). Klient może znaleźć w niej ceny lokali, ich wymiary, rozkład pomieszczeń, standard wykończenia, liczbę kondygnacji, a także dostęp do mediów i drogi publicznej. Wiele osób wnikliwie analizuje umowę, jednak nie przykłada odpowiedniej wagi do prospektu, a to ogromny błąd. Aby uniknąć przykrych niespodzianek w postaci drogi szybkiego ruchu pod balkonem, warto dobrze zapoznać się z prospektem przed podpisaniem umowy.